Kontakt

Współpraca redakcyjna, kontakt z redakcją, uwagi do redakcji, teksty do publikacji, propozycje tematów:

redakcja@portalzdrowiadziecka.pl

Współpraca reklamowa:

marketing@portalzdrowiadziecka.pl

Patronaty medialne, współpraca w ramach social media:

pr@portalzdrowiadziecka.pl

Pytania do lekarzy:

pytania@portalzdrowiadziecka.pl

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych) przez administratora strony portalzdrowiadziecka.pl (Pokoloko sp.z.o.o. 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 140, rodo@portalzdrowiadziecka.pl ) moich danych osobowych, w tym danych dotyczących mojego zdrowia, o ile w trakcie korzystania przeze mnie z portalzdrowiadziecka.pl takie dane dobrowolnie podam i o ile do takiego przetwarzania dojdzie – w sytuacjach opisanych szczegółowo w Regulaminie, z którym się zapoznałem.

Dane osobowe, o ile będą przetwarzane na podstawie tej zgody, mogą być przetwarzane wyłącznie: przez administratora (i upoważnione przez niego podmioty, wskazane powyżej), wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z portalu, w tym w szczególności w celu rozpowszechniania pytań i tekstów użytkowników portalu, a także w celu uzyskania i rozpowszechniania porad ekspertów i umożliwienia zapoznania się z nimi przez innych użytkowników portalu – wyłącznie za pośrednictwem portalzdrowiadziecka.pl. i stron społecznościowych portalu, przez okres, w którym według najlepszej wiedzy administratora, takie teksty i pytania oraz towarzyszące im odpowiedzi ekspertów będą przeglądane i wciąż atrakcyjne dla użytkowników portalu. Administrator informuje dalej, że odbiorcą tych danych, jeśli będą przetwarzane na skutek dobrowolnego ich podania przez użytkownika, będą eksperci i inni użytkownicy portalzdrowiadziecka.pl. Użytkownik ma prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, uzyskania wyczerpującej informacji, czy jego dane są częścią zbioru danych. Dane osobowe użytkownika obejmują, jeśli je poda dobrowolnie w formularzu kontaktowym: imię, pseudonim, adres e-mali, opis stanu zdrowia. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i w tym celu wystarczająca jest informacja o tym, przesłana na adres: rodo@portalzdrowiadziecka.pl Użytkownik ma także prawo w każdym momencie: żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik może nadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazywać jego dane osobowe innemu administratorowi danych.

Share