Regulamin

REGULAMIN PORTALU ZDROWIA SEKSUALNEGO – PORTALZDROWIASEKSUALNEGO.PL

 • 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego  Portal Zdrowia Dziecka  – www.portalzdrowiadziecka.pl.
  2. Korzystanie z Portalu Zdrowia Dziecka  www.portalzdrowiadziecka.pl oznacza automatyczną zgodę użytkownika na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i jego akceptację.
  3. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania przez użytkowników ze świadczeń i ze strony portalzdrowiaseksualnego.pl.
 2. Administartor portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące od ogłoszeniodawców, reklamowadawców i ze stron, do których linki mogą znajdować się na portalu.
 3. Administratorem portalu jest spółka Pokoloko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 140, KRS: 0000517440 e-mail: rodo@portalzdrowiadziecka.pl
 • 2
 1. Portal  Zdrowia Dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl  jest portalem informacyjnym oferującym wiadomości i porady z zakresu szeroko rozumianej seksualności człowieka i jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Pod warunkiem uprzedniej zgody opiekunów prawnych małoletni mogą korzystać z portalu na warunkach ustalonych z opiekunem.
  2. Świadczenia portalzdrowiaseksualnego.pl polegają na automatycznym przyjmowaniu pytań internautów, które można zadać jedynie na stronie głównej www.portalzdrowiadziecka.pl, po uprzednim zapoznaniu się z zasadami polityki prywatności i ich zaakceptowaniu przez użytkownika i udzielaniu na nie odpowiedzi publikowanych na stronach własnych administratora portalu, po pseudonimizacji wszelkich danych użytkownika.
  3. Portal Zdrowia Dziecka jest portalem zamieszczającym wypowiedzi specjalistów, ekspertów i fachowców z danej dziedziny.
  4. Wejście na stronę www.portalzdrowiadziecka.pl jest bezpłatne, a wszelkie ewentualne próby pobierania opłat za jakiekolwiek usługi nie są autoryzowane przez Portal Zdrowia Seksualnego. O ewentualnych takich próbach użytkownik winien niezwłocznie powiadomić portalzdrowiadziecka.pl.
  5. Portal Zdrowia Dziecka nie zamawia u użytkowników żadnych materiałów, użytkownik wysyłając tekst wyraża jednocześnie zgodę na jego rozpowszechanianie w ramach portalu i oświadcza, że rozpowszechnianie tekstu nie będzie stanowić naruszenia niczyich praw – bez obowiązku uiszczania opłat przez żadną ze stron.
 • 3
 1. Zarejestrowanie pytania użytkownika w systemie zostaje dokonane automatycznie, tak też zostaje wysłane  do użytkownika potwierdzenie otrzymania pytania. Po wysłaniu potwierdzenia, system automatycznie kasuje adres użytkownika, który nigdzie nie jest zapisywany, gromadzony, ani nikomu przekazywany, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku, gdy użytkownik, pomimo braku takiego wymogu, poda w formularzu swoje dane osobowe, zamiast imienia lub pseudonimu, wskazanych w formularzu, lub gdy system automatycznie przetworzy identyfikator internetowy, numer IP lub podobne dane, pozwalające na identyfikację osoby fizycznej, dane te będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym regulaminem, tj. wyłącznie w celu prowadzenia strony informacyjnej, rozpowszechniania za jej pośrednictwem porad, informacji, pytań i opinii użytkowników i ekspertów oraz w celu wykonywania przez administratora jego obowiązków, wskazanych w pkt 3. poniżej – w minimalnym niezbędnym zakresie. W takiej sytuacji użytkownik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez kliknięcie właściwego komunikatu pod niniejszym regulaminem, przy zakładce „współpraca” i przy formularzu kontaktowym.
 3. W przypadku, gdy użytkownik korzystający z portalu poda swoje dane, identyfikujące nie tylko osobę fizyczną, ale i jej stan zdrowia, zgoda na przetwarzanie danych musi być udzielona w celu należytego wykonywania obowiązków adninistratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „u.o.d.o.”) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „r.o.d.o.”). Administartor oświadcza, że dane takie będą przetwarzane tylko w minimalnym niezbędnym zakresie i wyłącznie w celach prowadzenia portalu zgodnie z jego zakresem i przedmiotem. Administrator oświadcza, że dane osobowe użytkownika jeśli będą przetwarzane, to wyłącznie w okresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z u.o.d.o.i r.o.d.o., zgodnie z celem portalu i w czasie niezbędnym dla rozpowszechaniania tekstu użytkownika i/lub odpowiadającej mu porady eksperta, tak długo, jak długo według oceny admnistratora temat poruszony w tekście użytkownika będzie aktualny lub atrakcyjny dal innych użytkowników. Powyższa zgoda jest konieczna dla zgodnego z u.o.d.o. i r.o.d.o. przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik w swoim tekście, rozpowszechanianym na portalu chce zamieścić dane, dotyczące m.in. jego zdrowia.
 4. Użytkownik może w każdym czasie, za pośrednictwem adresu elektronicznego administratora podanego w pkt 5 poniżej żądać wszelkich informacji o ewentualnym przetwarzaniu przez administratora jego danych osobowych, sposobie, zakresie. Użytkownik może w każdym czasie wnieść sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania swoich danych.
 5. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie poprzez zawiadomienie o tym administratora drogą elektroniczną na adres: rodo@portalzdrowiaseksualnego.pl. W ten sam sposób użytkownik może w każdym czasie zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wnieść skargę w związku z niewłaściwym przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora do organu nadzorczego.
 7. Portal Zdrowia Dziecka nie wysyła do użytkownika żadnych informacji, maili, ani innej korespondencji z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 2 i pkt 3 powyżej, Portal Zdrowia Seksualnego  nie zbiera, ani nie gromadzi jakichkolwiek danych, w szczególności danych osobowych, a wysłanie pytania nie wymaga podawania jakichkolwiek z nich; każdy użytkownik musi nadać sobie nick (pseudonim), którym się posługuje.
 8. W przypadku wystąpienia sytuacji, opisanej w pkt 2 lub pkt 3 powyżej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora i upoważnione przez niego podmioty przetwarzające dane. Odbiorcą danych osobowych użytkownika jest administrator i podmioty upoważnione przez niego do ich przetwarzania.
 • 4
 1. Portal Zdrowia Dziecka decyduje według swojej dyskrecjonalnej decyzji, samodzielnie i jednostronnie, według własnego uznania o zamieszczeniu lub niezamieszczeniu na stronie otrzymanego pytania, udzieleniu na nie odpowiedzi i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  2. Portal Zdrowia dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl samodzielnie i jednostronnie decyduje o wyborze specjalisty, który udzieli odpowiedzi na postawiony w pytaniu problem.
  3. Portal Zdrowia dziecka  –www.portalzdrowiadziecka.pl decyduje o terminach umieszczenia pytania i udzieleniu na nie odpowiedzi i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 • 5
 1. Portal Zdrowia dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną treść wypowiedzi ekspertów, którzy odpowiadają użytkownikom zgodnie z zasadami wykonywanych przez nich zawodów.
  2. Zamieszczone na stronach portalzdrowiadziecka.pl wypowiedzi ekspertów i innych, którymi posłużył się portal nie są i nie mogą być traktowane jako porady lekarskie, ani udzielenie pomocy medycznej, nawet jeżeli wypowiedzi pochodzą od lekarzy.
  3. Zamieszczone na stronach portalzdrowiadziecka.pl treści, opinie i poglądy nie są opiniami i poglądami Portalu Zdrowia Dziecka  lecz jego ekspertów i osób, którymi posłużył się do udzielenia informacji, wyjaśnienia lub porady.
 • 6
 1. Wejście na stronę www.portalzdrowiadziecka.pl jest dobrowolne i Portal Zdrowia Dziecka nie ponosi odpowiedzialności za to, że w indywidualnej ocenie użytkownika przedstawiane na portalu wiadomości lub informacje są gorszące, niezgodne z jego światopoglądem, a nawet wulgarne.
  2. Portal Zdrowia Dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl  nie zawiera, nie propaguje, ani nie oferuje treści pornograficznych.
 • 7
 1. Portalzdrowiadziecka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oferowanych zakładek, filmów, porad, do zawieszenia ich publikowania na portalu, usuwania i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. To samo dotyczy wyboru specjalisty.
  2. Portalzdrowiadziecka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu narzędzi i usług udostępnianych na portalu, ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.
 • 8
 1. Portal Zdrowia Dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl nie pośredniczy w zawieraniu znajomości między użytkownikami, nie buduje platformy społecznościowej.
  2. Portalzdrowiadziecka.pl nie umożliwia samodzielnego zamieszczania na witrynie wypowiedzi, komentarzy i nie prowadzi forum dyskusyjnego.

3.Portal Zdrowia dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl l nie pośredniczy w komunikacji między użytkownikami a ekspertami, a jedynie rozpowszechnia ich wybrane wypowiedzi, pytania i opinie.

 • 9
 1. Portal Zdrowia Dziecka prowadzi działalność reklamową i promocyjną, reklamuje, promuje produkty i usługi, inicjatywy społeczne, osoby, zdarzenia, które wybiera według swojej dyskrecjonalnej oceny.
  2. Portal Zdrowia Dziecka nie ponosi odpowiedzialności za jakość i przydatność reklamowanych na portalu produktów i usług oraz za sposób, terminowość i ich dostarczenie; odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich producenci, dostawcy do których wszelkie roszczenia winny być kierowane bezpośrednio.
  3. Portal Zdrowia Dziecka prowadzi promocję i rozpowszechnia niektóre swoje treści przez portale społecznościowe (fb, twitter itp.), ale nie jest to obowiązkiem Portalu Zdrowia Dziecka portalzdrowiadziecka.pl i decyzja o tym, które treści są zamieszczane, pozostaje wyłączną decyzją portalzdrowiaseksualnego.pl. Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczanie jego tekstów przesyłanych do portalu na stronach społecznościowej portalu.
  4.W przypadku, gdy Portal Zdrowia Seksualnego podaje na swojej stronie internetowej www.portalzdrowiaseksualnego.pl linki do innych adresów internetowych, to nie ponosi odpowiedzialności za treści tam zamieszczone. To samo dotyczy również dostępnych tam informacji oraz procedur.
 • 10
 1. Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.portalzdrowiadziecka.pl są chronione prawem autorskim, użycie ich bez zezwolenia powoduje roszczenia odszkodowawcze; w tym przypadku portalzdrowiaseksualnego.pl zastrzega sobie prawo pozbawienia użytkownika prawa korzystania z portalu (blokada dostępu).
  2. Nazwa Portal Zdrowia Dziecka, portalzdrowiadziecka.pl i logo są zastrzeżone.
  3. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Portalu Zdrowia Dziecka  www.portalzdrowiadziecka.pl z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej zamieszczonych na  portalzdrowiadziecka.pl zastrzega sobie prawo wezwania użytkownika do wzięcia udziału w procesie po swojej stronie, a użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Portalu Zdrowia Dziecka od zgłaszanych roszczeń, w tym poniesienia wszelkich kosztów związanych z podjęta przez Portal Zdrowia dziecka www.portalzdrowiadziecka.pl obroną.
 • 11
 1. Strony www.portalzdrowiadziecka.pl administrowane przez Portal Zdrowia Dziecka wyłącznie umożliwiają użytkownikowi pozyskiwanie informacji, wiadomości, poznawanie poglądów, ocen i opinii innych osób, a także zwracanie się z problemami związanymi z tematyką poruszaną na portalu wyłącznie do portalzdrowiadziecka.pl.
  2. Ani portal, ani niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie jest koniecznym, ani obowiązkowym zapoznawanie się z ofertami reklamowanych na portalu towarów i usług.
 • 12
 1. Portal Zdrowia Dziecka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdym czasie, w szczególności, gdy zmiana będzie spowodowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami. Treść zmian, termin i sposób ich wprowadzenia będą podawane użytkownikom do wiadomości na stronach www.portalzdrowiadziecka.pl.
  2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu okaże się bezskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia należy tak zmienić, zastąpić bądź uzupełnić, aby zamierzony cel społeczno – gospodarczy został osiągnięty.
  3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 września 2013 r. wszystkich użytkowników, którzy odwiedzają strony portalzdrowiadziecka.pl

 

 

 

Share